På grunn av planlagt vedlikehold vil våre innloggede tjenester være stengt onsdag 27.10 fra kl 21:00 – torsdag kl. 01:00.

Bærekraft

Bærekraft er et viktig tema for oss i Kredinor SA. Bærekraftig utvikling defineres av FN som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å begrense mulighetene til at fremtidige generasjoner får dekket sine behov. Vi i Kredinor anerkjenner vårt ansvar for å gjøre denne verden til et bedre sted, nå og for fremtidige generasjoner.

Kredinor er opptatt av bærekraft - slett 5 e-poster om dagen og idra til et grønnere samfun

Bærekraft i Kredinor SA

Vi støtter arbeidet med FNs bærekraftsmål, og anser de som en viktig inspirasjonskilde for vårt videre arbeid i feltet. Vi ser også at bærekraft er viktig for det øvrige næringsliv. I de senere årene erfarer vi at bærekraft har fått større betydning for valg, også av oss som leverandør. Samtidig har bærekraft også betydning når vi gjør valg. Kredinor SA har flere referanser til FNs bærekraftsmål.

Kredinor fokuserer på følgende bærekraftsmål:

  • 5. Likestilling mellom kjønnene
  • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 10. Mindre ulikeht
  • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi er medlem i UN Global Compact – verdens største bærekraftnettverk

Krednior er medlem av UN Global Compact Norge; verdens største bedriftsinitiativ innen bærekraft og business / næringsliv. Nettverket består av bedrifter over hele verden. De ønsker alle å være ledestjerner innen bærekraft og samfunnsansvar. Medlemskapet gir oss et godt systematisk rammeverk for det løpende arbeidet innenfor bærekraft.

Som medlem forplikter vi oss til de ti prinsippene for et ansvarlig næringsliv samt tiltakene vi prioriterer innenfor FNs bærekraftsmål. Prinsippene omfatter menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Vi skal finne bærekraftige løsninger som er positive for planeten, mennesker og verdiskaping. Medlemskapet er en hjørnesten i arbeidet videre med bærekraft i Kredinor.

Kredinor forplikter seg til:

1. Operere ansvarlig i tråd med de ti prinsippene til UN Global Compact
2. Jobbe med å få bærekraft inn som en del av selskapets kultur og DNA
3. Iverksette tiltak som støtter menneskene og samfunnet rundt oss

4. Rapportere årlig til FN om resultater og vår pågående innsats
5. Engasjere oss lokalt over hele Norge der vi har kontor

 

 

Lærer unge om privatøkonomi

Smartbetaler – læringskonsept fra Kredinor SA

Vår visjon er å jobbe for sunne økonomiske forhold i næringslivet, og vi i Kredinor SA ønsker å forebygge betalingsproblemer og inkasso gjennom å lære unge mer om personlig økonomi. Gjennom læringskonseptet Smartbetaler tilbyr vi undervisningstimer til elever i videregående skole. Smartbetaler skal bidra til økt bevissthet rundt egen økonomi, hvordan de unge kan bli smarte forbrukere og innarbeide gode betalingsvaner – for å få en balansert økonomi, og unngå inkasso. Hovedmålsettingen er å bidra til at unge mestrer sin egen økonomi og får en velfungerende økonomi som voksne.

Skolemeny.no i regi av Finans Norge

I tillegg til læringskonseptet Smartbetaler er vi engasjert i nettverket skolemeny.no i regi av Finans Norge. Sammen med rundt 30 aktører innenfor bank/finans tilbyr vi kostnadsfri undervisning og informasjon via nettsiden skolemeny.no. Dette tilbudet er mangfoldig og benyttes av mange. Formålet er det samme som Smartbetaler, men dekker også de yngre aldersgruppene – fra barnetrinnet til og med videregående skole.

Opplæring innen inkasso

Med erfaring helt tilbake til 1905 har Kredinor SA alltid tatt samfunnsansvar gjennom omfattende tilbud om inkassofaglig opplæring blant oppdragsgivere. Ved å øke kompetansen innenfor temaområder som kreditt, betalingsoppfølging og inkasso, legger vi et godt grunnlag for sunne økonomiske forhold i næringslivet – og en mer velfungerende samfunnsøkonomi. Videre driver vi utstrakt rådgiving overfor sluttkunden slik at de skal få oversikt og kontroll på sin økonomi – og bli gjeldfri fra inkasso, noe som er en kilde til livsmestring og god samfunnsøkonomi.

Miljøfyrtårn

Kredinor SA er sertifisert Miljøfyrtårn i 5 avdelinger og tar ansvar for ytre miljø. Det er pågående arbeid å få sertifisert øvrige avdelingskontorer. All virksomhet i Kredinor SA er i leide lokaler og IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer. Kontorlokalene i Oslo, hvor brorparten av de ansatte jobber, er energi- og miljøvennlige. I Oslo er belysningen i kontorlokalene er energibesparende og det er tilrettelagt for EL-bil ladning. Det er også et lite «sykkelverksted» og muligheter for å leie EL-sykkel. Det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor SA er sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad og Kristiansand.

Digitalisering og effektivisering

Hvert år sender inkassoselskaper ut millioner av brev, noe som belaster miljøet gjennom papirbruk. For å redusere vår miljøbelastning er fokus rettet mot utvikling av digitaliserte produkter og distribusjonskanaler innad i bransjen. Vi i Kredinor SA har tatt store og viktige steg innenfor digitalisering og robotisering de senere årene, og utviklingen fortsetter. Vi har blant annet utviklet en heldigital betalingsløsning, Let’s Pay, som er en kundevennlig og enkel løsning for betaling av faktura via SMS. Videre har vi utviklet og modernisert alle våre digitale kanaler, til stor nytte for både våre oppdragsgivere og sluttkundene.

Three colleagues together

Likeverd og likestilling

Vi i Kredinor SA vet at likestilling mellom kjønnene bidrar til vekst. Kredinor SA har 431 ansatte, med en stor andel i Oslo og om lag 130 fordelt på avdelingskontorene. Selskapet har 57 prosent kvinneandel blant de ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen på 30 prosent og i styret 56 prosent. Lønnen er lik for likeverdige stillinger. Kredinor SA jobber mot diskriminering. Tiltakene er blant annet åpne rekrutteringsprosesser, Humankapital Indeks (HKI) undersøkelser, medarbeidersamtaler og ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Tettere på gjennom samvirkeformen

FN sier at et samvirke er den mest bærekraftige forretningsmodellen. Årsaken til dette er at bedrifter som opererer som et samvirke som regel er eid av mange, og skal være til nytte for sine eiere. Siden 1905 har vi operert som et samvirke og vi eies av våre 1559 medlemmer og eiere som også er våre kunder og oppdragsgivere. Kredinor SA som samvirke bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø der hvor vi har våre 9 kontorer. Våre oppdragsgivere kan trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Samtidig har de en garanti for at Kredinor SA ivaretar den gode dialogen, er tilgjengelig i alle kanaler og tilbyr de beste løsningene for kundene deres frem til pengene er på konto. Det oppfyller vår visjon om å bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet. 21 samarbeidspartnere i European Collectors Association (ECA).

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.
  • Personvern i Kredinor SA
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.