Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2018

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018. Rentesatsen forblir uendret på 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt at også standardkompensasjon for inndrivelseskostnader forblir uendret på 380 kr.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tilagt minst åtte prosentpoeng.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 380 kr.

Se mer spesifikke tall hos Norges Domstoler og Virke Inkasso sine hjemmesider:

Kilde: Regjeringen.no