Ordliste

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVv

Abandonere

Å oppheve et konkursbeslag i forbindelse med konkursbehandling, konkursboet avstår gjenstanden/fordringen. Abandonering kan omfatte fast eiendom, løsøre, verdipapirer og andre fordringer. Aktiva stilles da til debitors disposisjon, men det er i realiteten panthaverne som ved abandonering gis mulighet til å realisere pantesikkerheten.

Advokat

Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker.

Advokatbevilling

Tillatelse til å praktisere som advokat. Utferdiges av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Advokatfullmektig

Juridisk utdannet person som normalt ikke selv innehar advokatbevilling, men som arbeider under en advokat som er ansvarlig for det arbeid som utføres.

Agio

Kursfortjeneste – den delen av prisen eller kursen på verdipapirer som overstiger den pålydende verdien.

Akkord

En gjeldsordning som er et forlik mellom en skyldner og kreditorene hvor gjlden skrives ned for å redde skyldneren fra konkurs. Kreditorene får utbetalt en del av sine samlede krav etter en nærmere avtalt brøk.

A-kontoregning

Fast regning basert på antatt forbruk. Brukes i forbindelse med strømregninger.

Aksept

Godtakelse av et tilbud som gjør at det blir inngått en avtale.

Aksje

Andel i et aksjeselskap.   

Aksjeselskap

Selskapsform der krav rettes mot verdier i selskapet. I utgangspunktet er ingen personlig ansvarlig for gjeld.

Andelsselskap

Selskapsform hvor kapitalen i selskapet veksler med antall medlemmer. Medlemmene hefter bare med sine innskudd for selskapets forpliktelser.

Anførsel

De grunner som søksmålet og påstandene eller begjæringen bygger på, og de innsigelser man måtte ha mot motpartens påstand som gjøres gjeldende under saken.

Angrefrist

Angrefristloven gir kjøperen 14 dagers angrefrist og rett til å levere varen tilbake hvis denne angrer på kjøpet. Loven gjelder ved fjernsalg og ved salg utenfor fast utsalgssted til forbrukere; salg over internett, dørsalg, telefonsalg, messer osv.

Anke

Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol (for saker fra Forliksrådet er tingretten ankedomstol). Dommer, rettsforlik,? (vedtatte forelegg) og visse kjennelser kan påankes. Det kan ankes over at retten har anvendt loven feil (lovanvendelsen), at det foreligger feil ved saksbehandlingen (saksbehandlingsfeil) eller at retten har vurdert bevisene feil (bevisvurderingen). I straffesaker kan det ankes både over skyldspørsmålet og straffeutmålingsspørsmålet.

Annuitetslån

Lån som betales slik at summen av renter og avdrag blir den samme for hver termin.
Lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til det er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre.

Antesipert mislighold

Antatt mislighold av kommende ikke forfalte fakturaer, eksempelvis at skyldner er konkurs før kravet er forfalt. Slike krav kan da inkluderes i inkassokrav.
Anvisning til innkreving
Når det er tatt utleggspant i penger eller saksøktes bankkonto må det sendes en anvisning til namsmannen om å få utbetalt beløpet omfattet av utlegget. Saksøker får gjennom anvisningen rett til å heve pengene.

Arrest

En Midlertidig forføyning sikring av som skal sikre et ikke rettskraftig pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning.

Auksjon

Frivillig eller tvungent salg (tvangsauksjon) av fast gods eller løsøre som blir tilbudt oppmøtte interessenter hvor den med det høyeste budet får tilslaget.

Avdragssalær

Avdragssalær er et salær som påløper dersom man deler opp et krav i mer enn 4 avdrag. Dette gjelder kun hvis man ikke sender saken via forliksrådet. Avdragssalær utgjør maks. 1,5 ganger inkassosatsen. Evt. moms kan komme i tillegg. Ikassosatsen er pr. 01.01.2015 kr 650,-. Avdragsavtale med mer en 4 avdrag kr. 975,- uten mva. Avdragsavtale med mer en 4 avdrag kr. 1218.75 m/mva.

Avskrivning

Fordeling over tid av utgiftene til å anskaffe ting som brukes til inntekts ervervelse, f.eks. kjøretøy, maskiner, datautstyr og andre driftsmidler, samt forretningsverdi (goodwill).
Dersom en faktura føres som tapt i stedet for å bli betalt.

Avslagsgrense

Se cut-off analyse.

Avslagsrapport

Avslagsrapporten er en underrapport til scorerapporten og fokuserer alene på kunder som gis avslag i forbindelse med kredittvurderingen. Utgjør et verktøy til oppfølging av kredittpolitikken.

Avtale

Overenskomst, kontrakt mellom to eller flere parter som stifter rettigheter og plikter for dem. Oppstår når et tilbud besvares med en aksept.

Avtalerett

Utgangspunktet er avtalefrihet både med hensyn til innhold og form. Dette innebærer at en muntlig avtale som utgangspunkt vil være bindende. Det finnes en rekke sær-regler som begrenser utgangspunktet. For eksempel gjelder dette låneavtaler som reguleres av finansavtaleloven.

Avvikling

Nedleggelse av selskap.    Det å bringe et sameie eller selskap til opphør.

Bb

Basel-direktivet

Internasjonal standard som bankregulatører kan bruke når de bestemmer bankenes reservekrav. Potensielle tap på utlån er en del av denne vurderingen.

Bedriftsforsamling

En bedriftsforsamling er et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.  Til formål å gi selskapets ansatte rett til medbestemmelse.  Organets oppgave er å føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. Bedriftsforsamlingen Generalforsamlingen velger selskapets styre og styreleder, og godkjenner styrets godtgjørelse.

Bedriftsforsamlingen har rett og plikt til å treffe avgjørelser om investeringer av betydelig omfang sett i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering og/eller omlegging av driften som vil medføre større endringer og omlegging av arbeidsstyrken

Befaring

En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f. eks av en eiendom, under et rettsmøte, som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning.

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene.

Berammelse

Fastsetting av dag og tid for når en sak skal behandles i retten.

Beslagsfrihet

Gjelder midler og inntekter hos saksøkte som saksøker ikke kan få utlegg i. Reglene som tar sikte på å beskytte skyldneren, er samlet i dekningslovens kapittel 2 og 3.

Best practice

Henviser til beste praksis innen vedrørende område. Dersom en avtale inneholder en klausul om å levere i henhold til 'best practice' vil det kunne være i strid med avtalen om leveransen (bare) er i samsvar med normalstandard.

Betalingsanmerkning

Opplysning registrert hos kredittopplysningsbyrå om inkassosak på privatperson eller foretak. Benyttes sammen med kreditors ferskere inkassosaker ved vurdering av kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalingsanmerkning blir registrert 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse. Betalingsanmerkning oppstår også ved mislighold av avdragsordning når kravet er til inkasso.

Betalingsdyktig

Se likviditet.
Betalingsinnstilling
Skyldner stanser sine betalinger

Betalingsoppfordring

Før inkassator kan sette i gang med rettslig inndriving, må inkassator ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at slik inndriving vil bli satt i verk, og at skyldneren må komme med eventuelle innsigelser dersom man mener kravet er uriktig.

Betalingsoppfølging

Oppfølging av et utestående pengekrav. Oppfølgingen inndeles i faser; førinkasso, utenrettslig inkasso og rettslig inkasso.

Bo

I sammensetninger som konkursbo eller dødsbo betegner dette et rettssubjekts samlede rettigheter og forpliktelser.

Bobestyrer

En person (som regel en advokat) som oppnevnes av namsmyndighetene. Oppnevnes som bestyrer av formue/gjeld etter død eller konkurs. Bobestyreren foretar det praktiske arbeidet vedrørende bobehandlingen og sender sluttinnberetning til skifteretten tingretten (byfogden i Oslo), samt de impliserte parter.

Brønnøysundregistrene

Offentlige dataregistre som Enhetsregisteret, Regnskapsregisteret, Løsøreregisteret, Konkursregisteret og Ektepakt-registeret. Data herfra inngår i Kredinors datamodeller.

Byfogden i Oslo

Oslo byfogdembete er en av førsteinstansdomstolene ? i Oslo. Embetet behandler (også) saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven, konkurssaker, og er notarius publicus i Oslo.

Cc

Credit Management

Brukt som samlebegrep for styring av kredittvirksomheten i et selskap eller en enhet.

Culparegelen

Skyldprinsippet – i erstatningsretten den grunnsetningen at man pådrar seg erstatningsansvar for skadevoldende handling når man opptrer uaktsomt.

Cut-off analyse

Cut-off analyse er å sette optimal avslagsgrense i et scorekort. Denne settes der hvor modellen har optimalt forhold mellom antall gode og dårlige utfall, sett i forhold til feilkostnadene. Med dårlige utfall menes enten at dårlige kunder klassifiseres som gode (større tap), eller at gode kunder klassifiseres som dårlige (mindre salg).

Dd

Datterselskap

Selskap som kapitalmessig er underlagt/eid av et annet selskap slik at morselsakpet har avgjørende innflytelse på datterselskapets ledelse.

Debitor

Person som skylder penger, også kalt skyldner. Kredinor betegner sine oppdragsgiveres kunder som skyldnere etter at betalingsoppfordring er sendt (§10). Før dette betegnes vedkommende som kunde.
Det motsatte av debitor er kreditor.

Dividende

Beløpet som blir resultatet av bobehandlingen ved konkurs eller tvangsakkord, og som blir utbetalt til kreditor. Der det ikke oppnås full dekning, får kreditorene en lik prosentvis andel dekket.

Dom

Avgjørelse av retten som avslutter saken i en sivil sak eller en straffesak. En dom kan som hovedregel ankes inn for høyere instans. Det er tre instanser; tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Due diligence

Prosess kjørt av investorer for utforskning av potensialer for investering, som for eksempel undersøkelser av drift og ledelse samt verifisering av rettslige kjennsgjerninger.

Dødsbo

En avdøds etterlatte formue og gjeld – aktiva og passiva. Deling av dødsbo foregår normalt ved skifteretten tingretten dersom arvingene skifter privat.  ?

Ee

Effektiv rente

Alle utgifter forbundet med å ha et lån (renter, gebyrer, provisjoner og andre utgifter), regnet om til helårlig etterskuddsrente. Angir den reelle lånekostnad.

Egenkapital

Sum eiendeler fratrukket gjeld. Også kalt netto formue. Hentes fra balansen i et regnskap.

Eksigibelt gjeldsbrev

Gjeldsbrev som kan benyttes som tvangsgrunnlag for utlegg. Skyldner må skriftlig ha vedtatt at gjelden kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet må være vitnebekreftet.

Enhetsregisteret

Dette er ett av de offentlige registrene som administreres fra Brønnøysund. Det er det sentrale register hvor alle norske næringsdrivende, selskaper, konsern etc. står oppført med organisasjonsnummer. Når dette registeret oppdateres, blir automatisk alle tilknyttede registre oppdatert. Se også Brønnøysundregistrene.

Enkeltpersonforetak

Selskapsform der gjelden er innehaverens personlige ansvar, selv etter at selskapet er avviklet.
Næringsvirksomhet drevet for én persons regning og risiko, selv etter at selskapet er avviklet.

Enkle krav

Et krav blir ansett som enkelt frem til fristen i en betalingsoppfordring er oversittet med 14 dager. Enkle krav har lavere inkassosalær enn tunge krav.

Erstatningsrett

Rett til erstatning kan følge av avtale eller lov. Etter norsk rett er det også ulovfestede regler om erstatningsansvar.

Ff

Faktoring/Factoring

Med faktoring menes det å overdra kundefordringer til en institusjon. Administrativ factoring, å sende ut fakturaer og føre reskontro, leveres av Kredinor Fakturaservice. Finansiell Factoring, å overta kravet for videre oppfølging, leveres også av Kredinor.

Faktura

Dokument som viser hva som er kjøpt, pris og betalingsbetingelser. Forfallsdato er datoen fakturabeløpet av må være betalt.

Fakturaservice

Produksjon og/eller utsendelse av faktura på egne eller andres vegne, samt å føre reskontro.

Fakturagebyr

Gebyr ved utsendelse av faktura.
Faste utgifter
Utgifter som vi på kort sikt ikke kan påvirke størrelsen av. For eksempel kommunale avgifter og renter på lån.

Finanstilsynet

Statlig organ som fører tilsyn med blant andre inkassoselskapene

Forbrukerombudet

Forbrukerombudet fører tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven. Forbrukerombudet er dessuten tillagt tilsynet med bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av kredittkjøpsloven, og fører kontroll med forskrifter om fibermerking og forskrifter om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter osv.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet for Oslo, Akershus og Østfold, lokalisert i Sarpsborg, har spesielt ansvar for oppfølging av inkassovirksomhet.

Forbrukertvist

Uenighet mellom selger og kjøper ved forbrukerkjøp.

Forbrukertvistutvalget

Forbrukertvistutvalget (FTU) er en statlig myndighet. Utvalget fungerer omtrent som en domstol. Dets hovedoppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett.

Fordring

Krav eller utestående beløp. Innfordring = kreve inn det utestående beløpet.
Fordringshaver
Oppdragsgiver, kreditor

Fordringsmasse

Brukes som betegnelse på det samlede beløpet for totalt antall krav en kreditor har mot sine kunder.

Foreldelse

Tidsfristen for gyldigheten av et krav. Oversittes fristen faller fordringen bort; fordringen er foreldet. Fristen avbrytes ved at skyldner erkjenner kravet eller at kreditor tar rettslige skritt.

Foretaksregisteret

Dette er et register over norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret holder oversikt over ansvarsforhold, adresser, aksjekapital, vedtekter, m.v. Alle næringsdrivende selskaper, samt enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn 5 ansatte, er pliktig til å registrere seg i Foretaksregisteret. Foretaksregisteret er et av Brønnøysund-registrene.

Forfallstidspunkt

Det tidspunktet en faktura skal være betalt. Når forfallstidspunktet er oversittet, kan kreditor sende purring/inkassovarsel. Purregebyr (maks 1/10 av inkassosatsen) kan legges til hvis følgende kriterier er oppfylt:

  1. Det må ha gått minst 14 dager etter forfall, for opprinnelig krav eller siste utstedte purring, før purring med purregebyr kan utstedes. Dog kan en sende purring med renter og uten purregebyr umiddelbart etter forfall.
  2. En purring med purregebyr må ha minimum 14 dagers forfall.

Forkynnelse

En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte, og/eller deres advokater. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.

Forlik

Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.

Forliksklage

Begjæring til Forliksrådet om å innkalle klagemotparten i en sivil sak til megling mellom partene. Hensikten er å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten innstille saken.
Sak for forliksrådet reises ved forliksklage.  Klagen forkynnes for klagemotparten med pålegg om tilsvar.   Fraværsdom hvis ikke tilsvar innen fristen.  Hvis tilsvar, innkalles partene til møte.

Forliksmegling

Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten etter krav fra partene.   Megling kan også foretas av høyere rettsintsanser (rettsmegling).

Forliksrådet

Laveste instans i rettsapparatet. Forsøker å megle mellom partene i sivile saker slik at de kommer til enighet og unngår eventuell rettssak. Forliksrådet har også dømmende myndighet.

Formynder/verge

En person som har rett til å bestemme over økonomiske forhold for en som er umyndig, og som også har visse andre plikter overfor den umyndige.
Personer under 18 år er umyndige og skal ha verge som kan opptre på vegne av barnet. Dette vil normalt være foreldrene. Personer over 18 år kan umyndiggjøres pga sykdom/sinnstilstand. Personen får da oppnevnt verge. Vergemålsloven gir regler om vergers handlemåter og plikter.

Fravikelse

Saksøkte (leietaker eller eier) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter.

Fraværsdom

Tidligere uteblivelsesdom. Domsavsigelse der innklagede ikke har møtt i domstolen eller ikke returnert tilsvarsskjema.

Fremmedinkasso

Fordringshaver har overlatt inkassorutinene helt eller delvis til en ekstern inkassator, dvs. inkassobyrå eller advokat. Fremmedinkasso kan omhandle så vel utenrettslig som rettslig inkasso.

Fri rettshjelp

Rettshjelp som helt eller delvis betales av staten.
Når en saksøker eller saksøkt får dekket sine utgifter til å anlegge sak og til advokat. Gis til personer som har en inntekt under et visst minstemål.

Fullmakt

Det forhold at noen har rett til å opptre på vegne av andre enten i en enkelt sak eller i bestemte funksjoner, for eksempel i kraft av sin stilling.

Gg

Garanti

Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter gjeldende lovverk gir.

Gebyr

Gebyr i forbindelse med pengekrav forstås vanligvis som det rettsgebyr som må betales i henhold til rettsgebyrloven ved de forskjellige former for tvangsfullbyrdelse. Rettsgebyret fastsettes av Justisdepartementet.

Gjeldsbrev

Dokument som inneholder erklæring om at man skylder penger.

Gjeldsforhandlinger

Forhandlinger for å få til en utenrettslig eller en rettslig gjeldsordning.

Gjeldsordning

En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene. Vanlig å skille på utenrettslig (ofte i regi av et inkassoselskap eller gjeldsrådgiver) og rettslig gjeldsordning. I en rettslig gjeldsordning betaler skyldner en dividende til sine kreditorer i fem år for å bli gjeldfri.

Gjeldsordningsloven

Gjeldsordningsloven har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Gjeldsordning etter loven (rettslig gjeldsordning) kan være aktuelt for privatpersoner (og i noen tilfelle næringsdrivende) som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen (lensmann el. byfogd) på det stedet man bor. I en rettslig gjeldsordning betaler skyldner en dividende til sine kreditorer i fem år for å bli gjeldfri.

Gjenpartsbrev

Når det gis kredittopplysninger om privatpersoner skal det sendes gjenpartsbrev til vedkommende. Brevet skal vise hvem som har bedt om opplysningene og hvilke opplysninger som er gitt.

Grunnboken

Register over alle faste eiendommer i landet. Tinglysningen foregår ved at et utdrag av dokumentet føres inn i dagboken (elektronisk), og at dokumentet deretter anmerkes i grunnboken. Grunnboken følger det gamle prinsippet om først i tid, best i rett. Det er derfor viktig å føre oversikt over i hvilken rekkefølge dokumenter kommer inn for tinglysing.

Gårdsnummer

Det nummeret en landeiendom har i matrikkelen. Et gårdsnummer kan bestå av flere bruksnummer , idet gården kan være delt opp i flere selvstendige eiendommer eller bruk.
Nummer som sammen med bruksnummer (bnr.) og kommunenavn samt eventuelt seksjonsnummer, entydig identifiserer en fast eiendom.

Hh

Heftelse

Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis pant som sikkerhetsstillelse i forbindelse med låneopptak eller utleggsforretning.

Hjemmel

Lovlig adkomst til en ting eller en rettighet

Hjemting

Rettskretsen hvor en person bor eller hvor et selskaps styre har sitt sete. En person eller et selskap kan saksøkes ved sitt hjemting når ikke særskilt verneting er påbudt.

Hovedstevnevitne

Offentlig tjenestemann som forkynner dokumenter, for eksempel stevninger og tiltalebeslutninger.

Hovedstol

Betegnelse som angir saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer.

Husholdning

Alle personer som bor sammen og som har felles kosthold.

Ii

Ihendehaverobligasjon

En obligasjon hvor man har et bevis for deltakelse i større lån opptatt av stat, kommune, statsbanker eller eventuelt industriselskaper. Ihendehaverobligasjon er et selvstendig gjeldsbrev som kan omsettes.

Inhabil

Ikke habil - betegner det å ha personlige interesser i en sak som skal behandles slik at man etter vanlig skikk ikke kan delta i behandlingen. En generell regel er at man er inhabil dersom det foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Inkassator

Den som driver inkasso

Inkasso

Innkreving av forfalte pengekrav. Kan skje via inkassobyrå, advokat med inkassobevilling eller i kundes egen regi.

Inkassobevilling

Offentlig tillatelse til å drive inkassovirksomhet. Inkassobevilling utstedes av Finanstilsynet.

Inkassobyrå

Firma som har fått i oppdrag å drive inn pengene for kreditor.

Inkassosalær

Inkassobyråets inntekt knyttet til å inndrive et forfalt pengekrav. Fastsettes av Justisdepartementet.

Inkassosats

Et offenlig regulert beløp som er grunnlaget for å beregne hvor mye et inkassobyrå kan ta betalt for å håndtere en inkassosak. Fastsettes av Justisdepartementet.

Inkassovarsel

Varsel som en fordringshaver, eller inkassator på vegne av fordringshaver, sender skyldner før inkassotiltak kan settes i verk.
Inkassovarsel kan sendes umiddelbart etter forfall, jfr inkassoloven § 9. Hvis dette ikke blir betalt innen den frist (minimum 14 dager) som ble angitt i betalingspåminnelsen, kan det sendes inkassovarsel. Inkassovarselet skal ha en betalingsfrist på 14 dager.

Inngående faktura

Faktura som angir hva som skal betales mot levering av vare eller tjeneste.

Innsigelser

Innvending på rettslig grunnlag mot krav eller påstander fremsatt av motparten.
En skyldner som har rimelig grunn til å være uenig i kravet, kan gi muntlig eller skriftlig innsigelse. Kreditor skal da ta stilling til skyldners innsigelse. Hvis partene ikke blir enig, skal inkassoprosessen stoppes og kravet oversendes forliksrådet.

Insolvens

Betalingsudyktig. Uttrykker mangel på likvide midler til å betale gjeld etter hvert som den forfaller.

Insuffisiens

Den underbalanse som foreligger når en persons eller firmaets gjeld på et tidspunkt overstiger verdien av hans / firmaets eiendeler / eiendom, eller det vi kaller aktiva. Det er likevel ikke konkursgrunn hvis skyldner er i stand til å betale gjelden etterhvert som den forfaller.

Jj

 

Kk

Kassekreditt

En driftskreditt der det avtales med långiver en øvre grense for hvor mye en bedrift eller person kan låne. Det betales en provisjon av denne øvre grensen og renter av det beløpet som til enhver tid er trukket på kontoen.

Kausjon

Garantierklæring, der den som gir garantien (kausjonisten) tar på seg ansvaret for at et lån blir betalt tilbake.

Kjennelse

En avgjørelse av retten som verken er en dom eller en beslutning. En avgjørelse som går ut på å avvise eller heve en sak, vil være en kjennelse. Retten treffer avgjørelser ved dommer, kjennelser eller beslutninger. Kjennelser skal begrunnes og kan angripes ved ordinære rettsmidler.

Kjæremål

Rettsmiddel overfor en overordnet domstol av rettslige avgjørelser som ikke kan ankes.
Etter den nye Tvisteloven av 17.06.2005 nr. 90 betegnes kjæremål som anke.

Kjæremålsfrist

Den frist en part har til å inngi kjæremål over en kjennelse eller beslutning truffet av tingretten eller lagmannsretten. I sivile saker er kjæremålsfristen en måned, mens straffesaker har en kjæremålsfrist på to uker.

Klausul

Bestemmelse i en kontrakt som går ut på å ta et forbehold eller sette et spesielt vilkår.

Konkurs

Kollektiv tvangsforfølging overfor en insolvent skyldner. Hele formuen blir beslaglagt og anvendt til dekning av samtlige kreditorer. For privatpersoner og ansvarlige selskaper vil gjeld som ikke blir betalt bli forsøkt dekket inn av ansvarlige personers framtidige inntekter. Gjelden blir ikke slettet etter konkursen, men et selskap med begrenset ansvar, typisk et aksjeselskap, vil bli slettet ved konkurs.

Konkursvarsel

Varsel til en skyldner med oppfordring om å betale gjelden hvis vedkommende vil unngå at konkurs blir begjært.

Kontrakt

Vanligvis en skriftlig utformet avtale.

Kortsiktig lån

Brukes vanligvis om forbrukslån i bank eller annen forbrukskreditt. Normal løpetid er fra ett til fem år.

Kreditere

Godskrive. F.eks kreditere en faktura som er feil gjennom å sende kreditnota.

Kreditnota

Faktura der en skyldner krediteres hele eller deler av gjelden.

Kreditor

Den som har et pengekrav mot en annen (fordringshaver), i.e  den du skylder penger. Det motsatte av kreditor er debitor.

Kredittid

Angir tiden mellom kjøp og betaling ved kredittkjøp.

Kredittinformasjon

Datatilsynet gir konsesjon for å drive med kredittinformasjon. Kredittopplysningsbyråene samler kredittinformasjon som inntekt, betalingsanmerkninger mv. Kredittytere kan innehente denne informasjonen fra kredittopplysningsbyråene når det ytes kreditt til selskaper eller personer.

Kredittkjøp

Kjøp hvor betalingen av kjøpesummen, eller deler av den, blir utsatt etter avtale.

Kredittopplysning

Informasjon om økonomiske forhold fra offentlige registre og inkassoselskaper for privatpersoner og bedrifter. Benyttes ofte ved vurdering av kredittverdighet i forbindelse med varekjøp på kreditt og låneopptak. Alle personer som har hatt skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsforetakene.

Kredittpolitikk

Se Credit Management

Kredittsjekk

Se kredittverdig, kredittvurdering og kredittinformasjon

Kredittilsynet

Har endret navn til Finanstilsynet

Kredittverdig

En persons, bedrifts, eller til og med et lands evne til å betjene sin gjeld. For personer og bedrifter benytter kredittvurderingsbyråer mer og mer av såkalt kreditt-scoring, hvor man gir en poengsum basert på sannsynligheten for mislighold.

Kredittvurdering

Vurdering av en persons eller bedrifts kredittverdighet med utgangspunkt i finansiell historikk og nåværende aktiva og passiva. Et dårlig resultat på kredittvurderingen indikerer for eksempel høy risiko for at låntaker er betalingsudyktig på et lån, og fører dermed til høyere rentesats, eller til at kreditor nekter å låne ut penger

Kumulasjon

Ordet betyr opphoping. Innen rettspleien betyr det at flere krav kan behandles i samme sak, eller at flere krav kan forenes til behandling i samme sak.

Kunde

Kredinors oppdragsgivers kunde frem til betalingsoppfordring sendes (§10). Etter dette betegnes vedkommende som skyldner.

Ll

Lagmann

Embetsmann som er rettens formann (administrator) i lagmannsretten. Ved de store lagmannsrettene som er avdelingsdelt, er det en lagmann som er avdelingsleder.

Lagmannsrett

Domstol som behandler sivile saker og straffesaker etter anke og kjæremål ? fra tingretten, og i noen få tilfeller som første instans.   
Lagmannsretten er annen instans i sivile saker, og behandler saker som er avgjort i tingretten og deretter anket.

Leasing

Finansieringsform; leie av bruksrett.

Legalpant

Lovbestemt pant, panterett, som har hjemmel i lov, og som uten videre etablerer panterett når den i loven angitte fordring oppstår. 
Lovbestemt pant skal ikke tinglyses og gir det offentlige blant annet en automatisk førsterett til dekning i boligen dersom skyldneren har misligholdt sin betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt. Det samme gjelder førsterett til dekning i bilen dersom kommunale parkeringsgebyr ikke betales.

Legdommer

Ikke juridisk dommer som opptrer som meddommer ut fra sin erfaring som samfunnsborger og kunnskap om hvordan samfunnet henger sammen

Lett salær

Det salær skyldner skal betale som vederlag for innfordringsarbeidet dersom saken sendes til inkasso. Salæret øker etter 29 dager, og benevnes da som tungt salær.

LGD

LGD (Loss Given Default) er et begrep som benyttes for å beskrive forventet omfang av tapet ved en eventuell konkurs. Banker er pliktet til å estimere en LGD verdi for enhver overtrekksmulighet hvor det er nødvendig å synliggjøre risiko.

Likvider

Betalingsmidler som kontanter og bankinnskudd (som står til rådighet).

Likviditet

Betalingsevne. Kan du betale regninger innen betalingsfristen, er du likvid. I motsatt fall betegnes man som illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når betalingsmidlene er tilstrekkelig til å betale gjelden etter hvert som den forfaller.

Likviditetsbudsjett

Et budsjett som viser pengestrømmen gjennom virksomheten eller husholdningen. Gjør det mulig å se om det til enhver tid er nok penger til å betale de løpende utgiftene.

Løsøre

Alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Også fordringer betraktes i visse tilfeller som løsøre, eksempelvis i forbindelse med reglene for pantsettelse.

Mm

Mangel

I kjøpslovens forstand: Produktet er ikke som det skal være etter kontrakten eller som garantert av selgeren eller som kjøperen har rett til å forutsette

Massekrav

Krav mot et konkursbo i anledning av forpliktelser som det selv har pådratt seg under bobehandlingen. Slike krav skal dekkes før det anvendes noe til fordeling blant konkurskreditorene.

Medhjelper

Tingretten og namsmyndighetene oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelse. Dette er profesjonelle som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering.

Midlertidig forføyning

En avgjørelse som fattes av retten i en sivil sak som kun skal gjelde for en viss tid, normalt fram til saken er endelig avgjort. Under tvangsfullbyrdelse: Forføyning som foretas for å sikre et krav når saksøker ennå ikke har noe tvangsgrunnlag.
Midlertidig sikring av et krav på annet enn penger.

Morarente

Rente som kan kreves når pengekrav ikke innfris før forfall.

Morselskap

Selskap som har bestemmende innflytelse på et annet selskap (datterselskap)

Motregning

Form for oppgjør av pengekrav. I all enkelhet går motregning ut på at As krav ovenfor B kan gjøres opp ved at B sletter sitt motkrav overfor A. Resultatet blir at kravene helt eller delvis dekker hverandre. Motregningens funksjon er å forenkle betaling og inndrivelse mellom to parter.
Hovedkrav og motkrav faller bort så langt de dekker hverandre ved ensidig erklæring.  Erklæring er nødvendig.

Motsøksmål

Søksmål som saksøkte etter at stevning er forkynt, reiser i en sak ved å fremsette motkrav mot saksøkeren med påstand om selvstendig dom i samme sak. Betingelsene for motsøksmål er at denne kan bringes inn for samme rett og i samme prosessformer.

Nn

Namsfogd

Namsfogd er statlige embeder som utfører utleggsforretninger, fravikelser og tvangssalg. Gjeldsordningsinstituttet er også lagt til Namsfogden. De funksjonene som utføres av Namsfogden kalles den sivile rettspleien på grunnplanet og er en av politiets oppgaver, på lik linje med ordenstjeneste og etterforskning.

Namsmann

Namsfunksjonene ledes av den som er lokal namsmann; enten en namsfogd, lensmann eller politistasjonssjef. De som er delegert tvangsmyndighet, og dermed også namsmannskompetanse, kalles namsfullmektiger.

Namsmyndigheter

Tingrett og namsmann/namsfogd. Beslutter og gjennomfører tvangsfullbyrdelse.

Namsrett

Se tingrett.

Neddiskontert verdi

Nåverdi av en fremtidig forpliktelse eller fordel.

Nettoformue

Eiendeler minus gjeld.

Nettolønn

Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.

Nominell rente

Pålydende rente.

Oo

Objektivt erstatningsansvar

Erstatningsansvar som pålegges uten hensyn til utvist skyld.

Obligasjon

En skriftlig erklæring om at man skylder penger, vanligvis ved gjeldsbrev, men med en bestemt sikkerhet.

Offentlig akkord

Se akkord.

Offentlig skifte

Skifte (etter dødsbo) som foretas av skifteretten tingretten.

Omtvistet krav

Kravet er omtvistet når du har rimelig grunn til å være uenig i kravet, og har sagt i fra, såkalt ”innsigelse”. Kreditor skal da ta stilling til skyldners innsigelse, hvis partene ikke blir enig skal inkassoprosessen stoppes og kravet oversendes forliksrådet.

Oppdragsgiver

Kredinors kunde.

Oppfriskning

Ekstraordinært rettsmiddel som brukes mot avsagt uteblivelsesdom fraværsdom. Oppfriskning kan forlanges av den uteblitte og må fremmes for retten innen en måned fra dommen er falt.

Oppsøk

Brukt som betegnelse på personlig kontakt med skyldner for å få oppgjør i et pengekrav. Tjenesten benyttes som et ledd både i den ikke rettslige og den rettslige innfordring, eller som enkeltstående tjeneste. Formålet er å skape kontakt med skyldner og foreta økonomiske analyser, inngå avtaler og etablere alternative betalingsordninger. Det kan også innbefatte frivillig innhenting av pantegjenstander, kredittkort, kjøretøy og lignende.

Overskudd

Inntekter minus kostnader.

Overvåkning

Inkassokrav kan  legges til overvåking slik at skyldners betalingsevne følges opp og aktiv inkasso kan fortsette om betalingsevnen bedres.

Pp

Pant

Sikkerhet i løsøre eller fast eiendom

Panteattest

En attest som viser hvilke pantekrav som påhviler gjenstanden.

Pantelån

Langsiktig lån mot sikkerhet i fast eiendom, maskiner, varelager eller kundefordringer.

Panteobligasjon/Pantedokument

Gjeldsbrev som er undertegnet av den som har lånt kapitalen (skyldneren), og er en sikkerhet for at den som har lånt ut kapitalen (panthaveren) skal få tilbake kapitalen.

Panterett

Panterett gir en særrett til dekning av et pengekrav i form av sikkerhet i fast eiendom, løsøre eller andre formuesgoder. Kan gis ved avtale (avtalepant) eller ved tvangsfullbyrdelse (utleggspant). Panterett følger også direkte av lov for enkelte krav (legalpant). Panteloven og tvangsfullbyrdelsesloven regulerer muligheten for å gi pant og virkningen av slik rettighet.

Prioritet

Fortrinnsrett ved mislighold av lån eller fordring. 1. prioritet har første rett, deretter 2. prioritet osv.

Proklama

Offentlig kunngjøring som inneholder oppfordring til arvinger eller kreditorer om å melde sine fordringer innen en gitt frist.

Prokura

Fullmakt til å opptre (handle) på en annens vegne i et forretningsforhold og til å tegne firma.

Pro rata

”For en del.” Ansvarsform som går ut på at flere skyldnere bare er forpliktet til å dekke hver sin brøkdel av kreditors fordring.

Prosessfullmektig

Advokat som har fullmakt til å representere en part i sivile saker.
Den som representerer en part i sivile saker eller straffesaker, vanligvis en advokat.

Prosesskrift

Dokumenter med en viss form og som sendes til retten som ledd i behandlingen av en sak.
Et dokument som inneholder det partene i en sivil rettssak har å anføre utenfor rettsmøtene.

Protokoll

Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken, betegnet protokoll. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning.

Purregebyr

Et purregebyr kan kreves når et firma eller inkassoselskap sender ut purring, maks 1/10 av innkassosatsen, og kun dersom det er varslet i opprinnelig faktura.

Purreservice

Benyttes som begrep når noen tilbyr å sende ut purringer på vegne av andre.

Purring

Påminnelse om at en regning eller lignende ikke er betalt innen fristen, kan ilegges et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen dersom det er varslet i opprinnelig faktura.

Påbygging

Nyere, forfalte fakturaer blir lagt til en eksisterende sak

Påkrav

Et varsel til skyldner om å betale et pengekrav.

Påleggstrekk (utleggstrekk)

Namsmyndighet, etter begjæring fra kreditor, nedlegger trekk i lønn eller andre ytelser hos den som skal utbetale en godtgjørelse til skyldner, for eksempel opptjent lønn. Trekkbeløpet utbetales direkte til kreditor til dekning av kravet.

Rr

Refinansiering

Å skaffe tilveie ny kapital. Benyttes gjerne i forbindelse med sammenslåing av lån og fordringer. Reduserer normalt effektiv rente og gir bedre økonomisk oversikt.

Regnskap

En oversikt over inntekter og kostnader i en periode, f.eks 1 år.

Representantskap

I aksjeselskap som ikke har bedriftsforsamling kan vedtektene bestemme at selskapet skal ha et representantskap som skal bestå av minst tre medlemmer. Medlemmene skal velges av generalforsamlingen. Dersom annet ikke er fastsatt i vedtektene, skal representantskapet velge styret og har også flere andre oppgaver.

Reklamasjonsfrist

Frist som angis i avtale eller lov og som begrenser muligheten for å påberope mangler eller forsinkelse. Flere lover, f. eks forbrukerkjøpsloven begrenser leverandørens mulighet til å sette korte reklamasjonsfrister.

Reklamere

Å klage på en vare eller tjeneste som en har kjøpt, normalt på grunn av feil eller mangel ved varen.

Remittere

Betalingsmåte - å belaste sin egen konto for overføring til mottagers konto.

Rentemargin

Forskjellen mellom utlånsrente og innskuddsrente i bank.

Rentesrente

Renteberegning hvor tidligere opptjente renter inngår som en del av det nye renteberegningsgrunnlaget.

Reskontro

Del av bokholderisystem hvor det føres regnskap for hver enkelt kunde.

Reskontroadministrasjon

Se reskontroføring.

Reskontroføring

Systematisk oversikt over alle transaksjonene med den enkelte kunde

Rettsbok

Den protokoll som føres og som viser rettens behandling av en sak.

Rettsforlik

Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan i svært begrenset grad angripes ved anke.

Rettsgebyr

En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Gebyrene fastsettes av Justisdepartementet

Rettskraftig

Når domstolens avgjørelse ikke kan bringes inn for overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Rettslig avgjørelse

Behandling av saken i retten, med bindende utfall for partene.

Rettslig inkasso

Å skaffe seg tvangsgrunnlag (f. eks. dom) for et krav for så å drive inn kravet ved hjelp av det offentlige

Rettsmidler

Et rettslig verktøy som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse inn for en høyere domstol. Ordinære rettsmidler er anke, kjæremål og fornyet behandling. Ekstraordinære rettsmidler er gjenopptagelse og oppfriskning.

Rettsmøte

Møter som avholdes i retten og hvor det føres protokoll, for eksempel muntlige forhandlinger sluttforhandling, saksforberedende møte eller hovedforhandling.

Rettspraksis

Den praksis som domstolene etablerer og følger på et bestemt område, og som derved gjerne påberopes i senere, lignende tilfeller.

Rettsvern

En notering av panterett eller andre rettigheter som gir vern overfor andre (senere) kreditorer og rettighetshavere og konkurs. Det kan skje ved innføring i offentlige registre eller beskjed til den som besitter gjenstanden rettigheten knytter seg til.

Ss

Saksomkostninger / Sakskostnader

De utgiftene som påløper i forbindelse med behandlingen av en rettslig tvist. Omfatter alle omkostninger (kostnader) som er nødvendige for å få saken betryggende utført. Dette vil blant annet være rettsgebyrer og andre rettslige sideutgifter, utgifter til prosessfullmektig og sakkyndig bistand. Den part som ved en tvist for domstolene taper saken fullstendig, vil normalt bli pålagt å dekke motpartens utgifter.

Saksøker

Den part i en sivil sak som har anlagt saken for første instans.

Saldo

Utestående beløp.

Salær

Vederlag som kan kreves av skyldner til dekning av kostnader for innkreving gjennom inkassoselskap. Salærsatsene fastsettes av Justisdepartementet.

Scorekort

Et scorekort er en statistisk modell som segmenterer grupper basert på typiske trekk og egenskaper. Scoring kan automatisere beslutninger om å innvilge eller avslå kundekreditt.

Selskapsrett

Det er gitt en omfattende lovgivning som regulerer opprettelse og virksomhet gjennom et selskap. Et selskap kan ha begrenset ansvar, for eksempel et aksjeselskap eller være ansvarlig, for eksempel et ANS.

Serielån

Et lån som tilbakebetales med like store avdrag. Renter og avdrag vil være avtagende mot slutten av lånebeløpets tid.

Sikkerhetsdokumenter

Ved pengekrav ofte benyttet om dokumenter som gir en særskilt rett til dekning, for eksempel en pantobligasjon pantedokument.

Sikkerhetsstillelse

Saksøkte kan stille sikkerhet i form av bankinnskudd eller bankgaranti for å unngå tvangsfullbyrdelse av et krav. Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning. Sikkerhetsstillelse kan også besluttes overfor budgiver ved tvangssalg.

Sivil sak

Sak som fastslår rettigheter og plikter folk har overfor hverandre og overfor det offentlige.

Skifte

Betyr kort og godt «deling» - det være seg deling av et konkursbo mellom boets kreditorer, deling av et felleseie mellom to ektefeller som skilles, arvingenes deling av et dødsbo, osv

Skifterett

Domstol som er avskaffet og erstattet av tingretten.

Skjøte

Dokument som enten overfører en grunneiendom fra en eier til en annen, eller bekrefter at slik eiendomsovergang allerede følger av en kjøpekontrakt (avtale). For at den nye eieren skal bli registrert hjemmelshaver i de offentlige eiendomsregistre, må skjøtet tinglyses.

Skyldner

Kredinors oppdragsgivers kunde etter at betalingsoppfordring er sendt (§ 10). Før dette betegnes vedkommende som kunde. Se også debitor.

Solvent

Å være solvent betyr at man er i stand til å gjøre opp sine forpliktelser ovenfor kreditor etter hvert som de forfaller og/eller at verdien av aktiva overstiger gjelden.

Stadfestelseskjennelse

Ved tvangssalg. Den avgjørelse hvor tingretten tar stilling til om et bud skal godtas eller ikke.

Stevnevitne

En offentlig tjenestemann som på rettens vegne sørger for å forkynne dokumenter, som f.eks. stevninger, tiltalebeslutninger, innkallinger og rettslige avgjørelser.

Stoppliste

Produkt fra Kredinor som gjør at .....

Stevning

En stevning er et dokument som sendes retten i den hensikt å få dom for et krav man mener å ha. I stevningen må det angis hva kravet gjelder og kravet må begrunnes. Det må videre nedlegges en påstand; det vil si hva man ønsker å få dom for.

Søksmål

Rettslig oppfølging av et krav ved at det sendes stevning til retten.

Tt

Tapsføring

Når et pengekrav ikke lar seg inndrive kan det tapsføres og på den måten komme til fradrag i regnskapet.

Taushetsplikt

Plikt til å holde visse opplysninger hemmelig, slik at andre ikke får kjennskap til dem.
Det gjelder en streng taushetsplikt blant annet for en inkassator, dens ansatte og andre hjelpere overfor uvedkommende, om det de i forbindelse med inkassovirksomheten får kunnskap om av personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning under forutsetning av at denne virksomheten drives i samsvar med personregisterloven.

Termingebyr

Gebyr som betales ved terminforfall for banklån og annen forbrukskreditt.

Tilbakelevering

Dette er en særlig form for tvangsfullbyrdelse hvor saksøkers krav er sikret med salgspant i gjenstanden. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte pris.

Tilsvar

Ved skriftlig saksforberedelse betegnelse på det dokument som klagemotparten eller saksøkte sender forliksrådet eller retten som svar på forliksklagen eller stevningen.

Tilsvarsskjema

Brev fra forliksrådet til skyldner hvor skyldner blir bedt om å svare på klagers påstand.

Tinglysning

En registrering av rettigheter, typisk registrering av panterett i fast eiendom i Grunnboken.

Tingrett

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet. Tingretten er også ankeinstans for dommer i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser ? og beslutninger i forliksrådet fra namsmannen.

Tunge krav

Et krav blir ansett som tungt når fristen i en betalingsoppfordring er oversittet med 29 dager. Da påløper også tungt inkassosalær.

Tungt salær

Se lett salær. Tungt salær påløper 29 dager etter utløpet av fristen i betalingsoppfordringen for krav som har forfalt etter 01.01.2010. For krav som har forfalt før denne datoen påløper tungt salær 15 dager etter fristen i betalingsoppfordringen.

Tvangsauksjon

Auksjon som Namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Tvangsbruk

En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Tingretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet.

Tvangsdekning

Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.

Tvangsgrunnlag

Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i fire hovedgrupper

  • Krav som i henhold til lov har tvangsgrunnlag for utlegg eller lovbestemt pant som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  • Krav fastsatt av en domstol.
  • Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.
  • Krav sendt skyldner (skriftstykke); typisk faktura og som ikke er bestridt

Tvangskraft

Når et krav enten direkte eller etter utløp av frist gitt i et eget varsel kan bringes inn for namsmyndighetene til fullbyrdelse. Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt.

Tvangsmidler

Ofte benyttet som betegnelse på midler som kan benyttes av det offentlige ved tvangsfullbyrdelse, for eksempel fravikelse.

Tvangssalg

Se tvangsdekning.

Tvist/tvistemål

Brukt som betegnelse når to parter er uenige og saken bringes inn for retten, typisk hvor det er uenighet mellom kreditor og skyldner om kravet er berettiget.

Tvistemerking

Sakskommentar om at kravet er omtvistet av skyldner. Saken skal da til forliksrådet.

Uu

Underhåndssalg

Når gjenstander selges direkte til kjøper uten at det holdes auksjon eller foretas salg av fast eiendom eller adkomstdokumenter ved bruk av medhjelper.

Uprioriterte fordringer

Ikke pantesikrede krav.

Uteblivelsesdom

Fraværsdom. Domsavsigelse der innklagede klagemotparten/saksøkte ikke har møtt i forliksrådet/retten eller ikke returnert tilsvarsskjema/innsendt tilsvar.  Den er rettskraftig såfremt den ikke blir anket til tingretten høyere instans.

Utenrettslig inkasso

Inkassotiltak hvor fordringshaver eller inkassator forholder seg til skyldneren direkte, enten per telefon, SMS eller i brevs form som purringer, inkassovarsel og betalingsoppfordring.

Utlegg

Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk.

Utleggsbegjæring

En begjæring sendt namsmannen om å få pant i skyldners verdier for å dekke kreditors krav.

Utleggsforretning

Når utleggsbegjæringen blir tatt til følge og forretningen blir avholdt. Resultatet kan være pant i fast eiendom eller løsøre. Det utlagte pant må tinglyses for å være rettskraftig. Utlegg kan og bli tatt i skyldners krav på utbetalt lønn / trygd.  Resultatet kan også være ' Intet til utlegg'.

Utleggstrekk

Namsmyndighet, etter begjæring fra kreditor, nedlegger trekk i lønn eller andre ytelser hos den som skal utbetale en godtgjørelse til skyldner, for eksempel opptjent lønn. Trekkbeløpet utbetales direkte til kreditor ? til dekning av kravet.

Vv

Varsel

Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til saksøkte om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

Verdivurdering

Vurdering av en gjenstands verdi, typisk i forbindelse med tilbakelevering av en salgspantbeheftet gjenstand hvor retten namsmannen skal fastsette en verdi som skal godskrives skyldner.

Verneting

Landet er delt inn i såkalte rettskretser, områder som sogner til en domstol. Vernetinget gir uttrykk for i hvilken av disse rettskretsene og følgelig for hvilken domstol, en sak skal reises.

 

 

 

 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA