Årsmøte Kredinor SA

Vi kaller medlemmene til ordinært årsmøte for Kredinor SA torsdag 26. april 2018 kl 11.00 – Bjørvika Konferansesenter.

Årsmøtet avholdes som direkte fortsettelse av Kredinor Utsyn som avholdes samme sted. På årsmøte har hvert medlem en stemme. Det gis adgang til å sende stedfortreder med fullmakt.

Vi håper du har mulighet til å delta og inviterer rett etter årsmøte til lunsj på Bjørvika Konferansesenter for de som ønsker det (i tilfelle – kryss av for det i påmeldingsskjema!).

Kredinor SA er et samvirke som eies av norsk næringsliv, som er medlemmer i selskapet. Årsmøtet blir holdt en gang i året. Medlemmene har en stemme hver, og har av den grunn innflytelse på utviklingen av selskapet – og beslutningsmyndighet.

I 2017 ble det besluttet at medlemmene skal få etterbetalt utbytte som en prosentandel av overskuddet i Kredinor SA. Det vil bidra til å øke merverdien av å benytte Kredinor som leverandør, og mer aktivt eierskap blant medlemmene.

 Til behandling foreligger:
Sak 1Godkjenning av innkallingen til årsmøtet.
Sak 2Valg av møteleder.
Sak 3Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet.
Sak 4Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskuddet.
Sak 5Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
Sak 6Valg av styre.
Sak 7Valg av valgkomité.
Sak 8Valg av revisor
Sak 9Styrets forslag til endring av vedtektenes pkt. 6.2, 1 ledd, 2 punktum. Presiseringen som foreslås er understreket i kursiv.
Vedtektenes pkt. 6.2, 1 ledd, 2 punktum: Anvendelse av årsoverskudd

--------Dersom Kredinors årsoverskudd er på minst 10 millioner kroner, kan årsmøtet, etter
forslag fra styret, beslutte at maksimalt 25 % av årsoverskuddet skal deles ut til medlemmerne,
som har en løpende ikke oppsagt inkasso avtale med Kredinor SA på vedtakstidspunktet , i
form av etterbetaling etter Samvirkeloven § 27.--------
Vedlegg vedtekter Kredinor SA
Redegjørelse endring av vedtektenes pkt. 6.2 og 8.14
Vedtekter Kredinor SA 26/4-2018

Påmelding

Meld deg på her