FNs bærekraftmål

Vi i Kredinor tar bærekraft på alvor, og det har vært en del av vår agenda i flere år. En av grunnpilarene i vår bærekraftige strategi er FNs bærekraftmål – Likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonmisk vekst, mindre ulikhet samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Tre hovedprioriteringer i Kredinor

  • Vi skal beskytte gjennom å sikre rettigheter for de enkelte ansatte samt fremme et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i selskapet
  • Vi skal jobbe for en bærekraftig forvaltning og bevisst bruk av naturessurser, deriblant tiltak for å redusere avfall gjennom bevissgjøring rundt forbruk, god avfallshåndtering, materialgjenvinning og gjenbruk.
  • Vi skal sikre at Kredinor er ledende innenfor forenkling og gode kundeopplevelser gjennom bevisst bruk av moderne teknologi, gode rutiner for læring og opplæring samt bevisste valg som skal støtte bærekraftig utvikling.

Balanse og mangfold

De ansatte i Kredinor skal ha tydelige rammer gjennom et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø hvor det er mulig å kombinere karriere, familieliv og fritid. Samtlige ansatte skal opptre og behandles likeverdig uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnedsettelse.

Rekruttering på like premisser

Kredinor benytter et verktøy for «blind screening» innenfor rekruttering. Det innebærer at kandidater vurderes «anonymt» som et første skritt i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Det bidrar til at kandidater vurderes ut fra like grunnlag og ikke diskrimineres på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller annet.

Bevisste forbrukere

Kredinor foretar fortløpende vurderinger av hva vi skal fortsette med innenfor forbruk og hva vi skal gjøre annerledes. På lik linje med andre virksomheter kan det være vanskelig å legge om alt forbruk og kutte ut alle innsatsfaktorer som belaster miljø på kort sikt. Vi gjør alltid bevisste vurderinger, kjøper inn og gjennomfører på en så bærekraftig måte som mulig.

Gjennom vårt læringskonsept Smartbetaler og våre kunderådgivere ønsker vi å hjelpe folk til å bli mer bevisste forbrukere slik at de klarer å balansere økonomien, med inntekter på den ene siden som er høye nok til å dekke inn kostnadene når de kommer. Hvis regnestykket ikke går i pluss må kostnadene reduseres gjennom for eksempel lavere forbruk, som igjen gir lavere press på produksjon og miljø.