Personvernerklæringen

Denne personvernerklæring inneholder opplysninger som den registrerte har krav på å få når det samles inn personopplysninger om vedkommende. Vi anmoder derfor at du leser denne erklæringen nøye da den inneholder viktig informasjon om hvordan Kredinor behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har i den anledning.

I erklæringen vil du blant annet finne svar på hvilke personopplysninger som samles inn om deg, formålet med behandlingen, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, hvem personopplysningene blir utlevert til, samt hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandling og lagring av dine personopplysninger og din finansielle situasjon er grunnleggende for vår virksomhet. Kredinor er forpliktet til å innrette seg etter reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven både i forhold til sikring av personopplysninger, ivaretagelse av dine rettigheter, varsling om avvik mv.

Kredinor ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som finner sted i vår virksomhet. Ved utøvelse av vår virksomhet samler vi inn og behandler personopplysninger. Hvilke personopplysninger som behandles og hvordan de behandles beror på hvilken relasjon den enkelte har til Kredinor.

Kredinor behandler personopplysninger om personer (skyldnere) som har et inkassokrav mot seg til innfordring hos oss. Vi behandler også personopplysninger om kontaktpersoner hos våre etablerte og fremtidige kunder, leverandører, om personer som er part i en sak som behandles av vår juridiske avdeling, Advokatfellesskapet Bratsberg, samt personer som besøker vår hjemmeside, www.kredinor.no. Behandling av personopplysninger i disse ulike relasjonene vil være forskjellig. Av den grunn vil behandlingen bli beskrevet hver for seg i denne erklæringen, i punkt 3 til 5 nedenfor.

Kredinor behandler også personopplysninger om oppdragsgivers (kreditors) kunder ved vår faktura- og reskontro-administrasjon (Fakturaservice) og ved drift og administrasjon av betalingsløsningen Let’s pay. I denne relasjonen er Kredinor databehandler og behandler opplysningene etter instruks fra kreditor som er behandlingsansvarlig. Detaljert informasjon om denne behandlingen vil du få ved å kontakte din kreditor.

Hvilket regelverk regulerer Kredinor behandling av personopplysninger

1. Regelverk som regulerer Kredinor behandling av personopplysninger

Kredinor behandler personopplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven, bransjenormen for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen, samt andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Oversikt over det viktigste regelverket for Kredinor sin behandling av personopplysninger finner du nedenfor.

Hvordan behandler vi personopplysninger om deg som debitor/sluttkunde

Relasjon – personer som har inkassokrav som er til innfordring hos Kredinor, sluttkunde/skyldner

1. Formålet med behandlingen

Kredinor samler inn og behandler personopplysninger om deg når vi innfordrer forfalte pengekrav på vegne av våre oppdragsgivere. Formålet med Kredinor AS behandling er først og fremst å oppnå betaling av kravet og/eller annen effektiv kravsikring ved utenrettslig eller rettslig inndriving.

Personopplysninger som er samlet inn for formålet som nevnt over blir også behandlet i forbindelse med internkontrollrutiner, testing, feilsøking og vedlikehold av drifts- og sikkerhetssystemer i Kredinor. Formålet med denne behandlingen er å ivareta vår lovpålagte plikt til å oppfylle de sikkerhetskrav som stilles etter personvernforordningen og for å ivareta IKT-forskriftens krav til fullstendig, rettidig og korrekt behandling samt oppbevaring av data.

Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med innfordring av misligholdte krav blir også benyttet til analyseformål. Utlevering av analyseresultater til våre oppdragsgivere skjer kun i form av statistiske opplysninger. Personopplysninger utleveres i denne forbindelse ikke.