Et bærekraftig Kredinor

For oss skal bærekraft være en integrert del av kjernevirksomheten vår, og tett på tjenestene våre og menneskene som bruker dem. Da kan vi gjøre en forskjell som merkes for de som trenger det.

 

Kredinors FN bærekraftsmål

Vi vil at alt vi gjør skal gi konkrete fordeler for menneskene vi er i kontakt med hver dag. Det er også viktig at det bidrar til et mer sosialt rettferdig og miljømessig bærekraftig samfunn.

Kredinors bærekraftstrategi: vår rolle og våre muligheter

Som Norges ledende innen inkasso og innfordring, og med ambisjon om å bli ledende også i Sverige, Finland og Danmark, har vi et stort sosialt ansvar for å fremme sunn økonomi og gode betalingsvaner. Det er et ansvar vi har på vegne av mange – enten det er kundene som skylder penger, selskapene som gir oss oppdragene, våre medarbeidere eller myndighetene.

Vår ledende posisjon gir oss mulighet til å forvalte det ansvaret og den tilliten. Vi kan også gjennom vår størrelse påvirke samfunnet ellers. Vi kan justere og forbedre flere av tjenestene våre på forskjellige måter, med merkbare effekter for mange. Som bransjeleder kan vi påvirke rammer, samarbeid og partnerskap, i retning av et mer bærekraftig og sosialt rettferdig samfunn.

evocadis

Vi er medlem i verdens største bærekraftnettverk – UN Global Compact 

Kredinor er medlem av UN Global Compact Norge; verdens største bedriftsinitiativ innen bærekraft og business/næringsliv. Medlemskapet gir oss et godt systematisk rammeverk for det løpende arbeidet innenfor bærekraft. Prinsippene nettverket jobber etter omfatter menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Vi skal finne bærekraftige løsninger som er positive for planeten, mennesker og verdiskaping. Medlemskapet er en hjørnesten i arbeidet videre med bærekraft i Kredinor.

Som medlem i UN Global Compact forplikter vi oss til de ti prinsippene for et ansvarlig næringsliv samt tiltakene vi prioriterer innenfor FNs bærekraftsmål.

Reaching Out To Help Each Other

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003, og bistår virksomheter slik at de lykkes med grønn omstilling. De bidrar også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Kredinor har vært stolt Miljøfyrtårn siden 2013 og ble re-sertifisert for tre nye år 20.11.23.  Som miljøfyrtårn skal vi sørge for å bidra til miljøforbedringer innen energibruk, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og avfallshåndtering. Vi tar ansvar for det ytre miljø, all virksomhet i Kredinor er i leide lokaler og IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer det på en bærekraftig måte.

Logo for å illustrere at kredinor er et miljøfyrtårn

Grønnvaskingsplakaten

På den ene siden skal vi få pengene inn til våre oppdragsgivere. Samtidig skal vi vise hensyn overfor deres kunder som har en utfordrende økonomi. Vi skal alltid strekke oss langt og vise oppriktig omtanke i vår betalingsoppfølging. Med vår signatur på Grønnvaskingsplakaten skal Kredinor være konkrete og tydelige på våre tiltak innen bærekraft, og åpen om vår egen påvirkning i all markedsføring og kommunikasjon – og vi skal årlig rapportere på resultater vi oppnår i arbeidet.

Sparer miljøet gjennom digitale utsendelser

Kredinor har tatt viktige steg innenfor digitalisering og robotisering de senere årene, og utviklingen fortsetter. Vi har blant annet digitalisert mer enn 11,4 millioner papirfakturaer i 2021 og 2022, noe som gir en stor miljøgevinst gjennom redusert forbruk av papir tilsvarende over 1000 trær* årlig. I tillegg reduserer vi miljøbelastningen ved at andre innsatsfaktorer bortfaller som konvolutter, print, transport/forsendelse og menneskelige ressurser i alle ledd .

Vi kontinuerlig utvikler og moderniserer alle våre digitale kanaler, til stor nytte for både våre oppdragsgivere og sluttkundene. Det vil redusere miljøbelastningen ytterligere i årene som kommer.

*Estimatet på over 1000 sparte trær har tatt utgangspunkt i at man får 10.000 ark per tre. Tallene er basert på Printgreener og Ribble som opererer med henholdsvis 8.000 og 10.000 ark per tre.

Bærekraftig kunnskap

Smartbetaler

Vår visjon er å jobbe for sunne økonomiske forhold i samfunnet; det starter med å forebygge betalingsproblemer og inkasso. En måte vi aktivt jobber mot dette er gjennom læringskonseptet Smartbetaler – et kostnadsfritt tilbud om undervisning til klasser på videregående skole. Målet med Smartbetaler er å bidra til økt bevissthet rundt egen økonomi, hvordan de unge kan bli smarte betalere og innarbeide gode betalingsvaner. Slik at de kan få en balansert økonomi, og unngå inkasso.

Skolemeny.no

Et nettverk i regi av Finans Norge som tilbyr gratis undervisning innenfor personlig økonomi til barne- og ungdomsskoler i Norge. Med rundt 55 aktører er Kredinor eneste inkassoselskap engasjert i dette nettverket.  Nettverket møtes et par ganger i året for å dele erfaringer fra sine respektive ståsted, og diskutere mulige kommunikasjonstiltak som kan øke oppmerksomheten rundt tilbudet til skolene.

Smartbetaler fra Kredinor tilbys gjennom dette nettverket.

Kompetanseweb

Kredinor har alltid tatt samfunnsansvar gjennom omfattende tilbud om inkassofaglig opplæring blant oppdragsgivere. Vi setter opp digitale webinarer side om side med fysiske kurs, og det nyeste tilbudet er kostnadsfri e-læring gjennom Kredinor Kompetanseweb. Våre oppdragsgivere har tilgang hele døgnet. Ved å øke kompetansen innenfor temaområder som kreditt, betalingsoppfølging, betaling og inkasso, legger vi et godt grunnlag for sunne økonomiske forhold for norsk næringsliv.

Bærekraftige oppdragsgivere

Kjernevirksomheten i Kredinor er å sørge for at oppdragsgiverne våre får tilbakebetalt det kundene skylder, samtidig som kundene deres er fornøyde, uten å få unødvendige ekstrakostnader. Det bidrar til langsiktige relasjoner for alle parter, og det reduserer risikoen for ødelagte kunderelasjoner og økonomisk tap. En annen fordel er at våre egne tiltak innen sosial bærekraft kan bidra til at innfordringen til våre oppdragsgivere blir mer sosialt rettferdig. De kan bli mer bærekraftige gjennom Kredinor.

Bærekraft for leverandører og medarbeidere

Kredinor krever tilslutning til vår Code of Conduct for Leverandører. Ved å vedta den bekrefter de at de ivaretar internasjonale krav til overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i eget selskap, og at de videre også stiller samme krav til sine egne leverandører. Den stiller også krav til miljøarbeid, sosiale krav, etikk og anti-korrupsjon, krav til mangfold og mot diskriminering, helse, sikkerhet og personvern.

Våre forpliktelser til FNs bærekraftsmål

I Kredinor har vi innlemmet tre av FNs bærekraftsmål i vår forretningsstrategi. Felles for dem er at de handler om sosial ansvarlighet, i flere former. Disse tre bærekraftsmålene er tettest på vår daglige virksomhet, og derfor kan vi mer effektivt gjøre de til en integrert del av vår virksomhet. Da blir resultatene bedre, for enkeltmennesker og samfunnet.

Vi skal sørge for at våre betalingsløsninger, tjenester, og økonomisk rådgivning er tilgjengelig for alle.Vi skal behandle alle våre kunder rettferdig og likt.Vi skal redusere avfallsproduksjonen gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering, og gjenbruk.
Vi vil jobbe mot økonomisk produktivitet gjennom teknologisk oppgradering og innovasjon.Vi skal sikre lik tilgang til våre økonomiske opplæringsprogrammer for alle.Vi vil opptre i samsvar med lover og forskrifter, ta i bruk bærekraftig praksis og integrere bærekraftsinformasjon i vår rapporteringssyklus.
Vi skal levere våre tjenester så effektivt som mulig for å sikre økonomisk vekst for våre kunder.Vi skal ikke legge sten på kundenes byrde. Spesielt de med liten eller ingen inntekt/formueVi skal ikke ha leverandører, partnere og kunder som ikke er transparente og jobber med grunnleggende menneskerettigheter - og anstendige arbeidsforhold.
Vi skal tilby fullstendig og produktiv sysselsetting, med anstendig arbeid for alle våre ansatte. Dette inkluderer lik lønn for arbeid av lik verdi. Vi skal fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle. Uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, rase, etnisitet, opprinnelse, religion, eller økonomisk eller annen status.Vi skal inkludere miljørisikofaktorer ved prising og kjøp av gjeldsporteføljer.
Vi skal beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Vi skal sikre like muligheter for alle våre ansatte. Dette inkluderer å sikre kvinners fulle og effektive deltakelse og like muligheter for lederskap på alle nivåer.

Kredinor har siden 2021 jobbet med aktsomhetsvurderinger som en følge av krav i Åpenhetsloven. Du finner alt du trenger å vite om Kredinor og Åpenhetsloven her: