Inn i verdens største bærekraftnettverk

Kredinor er tatt opp som medlem i det anerkjente nettverket UN Global Compact, som er verdens største bedriftsinitiativ for et mer bærekraftig næringsliv. – Jeg er kjempestolt av arbeidsplassen min i dag, men dette er bare starten. Ambisjonen vår er å bli ledestjerner innen bærekraft og samfunnsansvar i Norge.

UN Global Compact består av mer enn 12.000 bedrifter fra 160 land. I tillegg finnes det lokale UN Global Compact nettverk i 70 land og på alle kontinenter.

– Vi ønsker Kredinor hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at Kredinor slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid innad i bedriften, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

– Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess for oss, og det er derfor både inspirerende og forpliktende å være en del av FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv, sier Kredinor.

En bærekraftig strategi

Kredinor tar bærekraft på alvor, og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å velge gode og grønne løsninger for fremtiden. Fremfor å velge en bærekraftstrategi, velger Kredinor å ha en bærekraftig strategi for hele selskapet.
Gjennom løsninger som er positive for mennesker, verdiskaping og planeten vil vi som stort norsk selskap kunne utgjøre en forskjell. Jo flere som gjør det samme, desto større bidrag til en bærekraftig utvikling. Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør.

Ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv

1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

2. Påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene

3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid

5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid

6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer

8. Ta initiativ til å fremme økt miljøansvar

9. Oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Disse ti prinsippene skal vi etterleve og rapportere på årlig. Det positive er at vi utvider vårt fokus på bærekraft til også å inkludere anti-korrupsjon, arbeidstaker- og menneskerettigheter.